Za kadencji Prezydenta Andrzeja Wilka do naszego miasta nie przybył, nie licząc kolejnych supermarketów, ani jeden poważny inwestor. Efekty? Kłopoty finansowe miasta i wzrost bezrobocia. Ratunkiem miała być powstała w Żyrardowie specjalna strefa ekonomiczna. Niestety, pomimo jej utworzenia oraz udzielenia spółce Projekt Nova zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na jej obszarze, nie zostały osiągnięte cele, dla których strefa została ustanowiona. Teren przy ul. Czystej zarasta chwastami a na stronie Urzędu Miasta można tylko przeczytać taką informację: „Nowym podmiotom gospodarczym gwarantujemy atrakcyjne warunki inwestowania. Jeśli byłaby taka potrzeba, gotowi jesteśmy podjąć starania o jej rozszerzenie.” Słowem, oficjalnie nic się nie dzieje, ale to tylko pozory.

 

 

Podstrefa Specjalnej Łódzkiej Strefy Ekonomicznej w Żyrardowie powstała w 2007 roku na terenie o powierzchni ponad 5 ha należącym wtedy do spółki miejskiej PGK. W wyniku zorganizowanego przez Zarząd Łódzkiej Strefy Ekonomicznej przetargu (pierwszy przetarg był nieudany) w 2008 roku został wyłoniony inwestor: firma Projekt Nova S.A. Spółka zobowiązała się do wybudowania nowoczesnego centrum dystrybucyjno-magazynowego z możliwością prowadzenia działalności produkcyjno-usługowej. Zgodnie z przedstawioną ofertą, spółka miała ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości, co najmniej 21,4 mln zł w terminie do dnia 31.12.2013r. oraz utworzyć na terenie strefy co najmniej 70 miejsc pracy i utrzymać to zatrudnienie do końca 2016r.

 

To, że z tych planów nic nie wyszło, wystarczy pójść na ul. Czystą i zobaczyć, że na terenie strefy spółka Projekt Nova, żadnej inwestycji nie zrealizowała. Nie oznacza to jednak, że w tym temacie zupełnie nic się nie wydarzyło. Historia przejmowania i użytkowania nieruchomości przy Czystej przez spółkę Projekt Nova obfituje w zaskakujące momenty:

 

1. Dopiero w październiku 2009r., tj. po ponad rok po przetargu i wyłonieniu inwestora, została zawarta w formie aktu notarialnego umowa sprzedaży spółce Projekt Nova prawa użytkowania wieczystego inwestycyjnego terenu za kwotę 2,5 mln zł.

 

2. Firma Projekt Nova do 2013 roku nie wniosła żadnej wpłaty do budżetu miasta w okresie od powstania obowiązku opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, tj. od początku 2010 roku. Dopiero w sierpniu 2013 roku spółka dokonała stosownej wpłaty, tj. ponad 500 tys. zł, ale bez karnych odsetek.

 

3. Na wniosek spółki Projekt Nova w dniu 29 sierpnia 2013 roku, Prezydent Andrzej Wilk wydał decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.

 

Trzeba przyznać, że Prezydent Wilk zagwarantował spółce Projekt Nova „atrakcyjne warunki inwestowania”. Nie dosyć, że nie interesował się zupełnie tym, że spółka nie realizuje zaplanowanych inwestycji, to wcale nie martwił się tym, że firma nie wnosi żadnych opłat do budżetu miasta (zrezygnował nawet z należnych miastu karnych odsetek). Nawet wtedy, kiedy w mieście dosłownie na wszystko brakuje pieniędzy. Prezydent wykazał natomiast zainteresowanie w zakresie sprawy związanej z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego we własność, które jest obecnie bardzo korzystne dla spółki. Dlaczego korzystne? Dlatego, że o ile żadne przepisy nie są w stanie zmusić właściciela nieruchomości do jej zabudowania, o tyle użytkownika wieczystego wiążą wyznaczone w umowie terminy rozpoczęcia i zakończenia budowy. W związku z tym, że spółka Projekt Nova miała zakończyć inwestycję w 2013 roku, to niedotrzymanie tego terminu powinno skutkować rozwiązaniem umowy użytkowania wieczystego, co wiązałoby się ze stratą finansową spółki. Dlatego zapewne jeszcze sierpniu 2013 roku Prezydent Wilk podjął decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Pytanie tylko: gdzie tu interes miasta? Zaplanowanej inwestycji nie ma, miejsc pracy brak. Korzyści odniosła jak na razie spółka Projekt Nova, która pozyskała na własność inwestycyjny teren i prawdopodobnie takim sposobem uniknie konsekwencji nie spełnienia warunków zawartych w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej w Podstrefie Żyrardów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Sprawy braku aktywności Prezydenta oraz braku działalności gospodarczej w Podstrefie Żyrardów, były wielokrotnie opisywane przez niezależne media i poruszane na sesjach Rady Miejskiej. Wynikiem tego jest aktualnie przeprowadzana kontrola w tej sprawie przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta. Należy mieć nadzieję, że tak istotna z punktu widzenia rozwoju gospodarczego miasta sprawa, zostanie rzetelnie wyjaśniona i zakończy się pozytywnie dla dalszego funkcjonowania Podstrefy Żyrardów. Niezrozumiałe zachowanie Prezydenta w sprawie przekształcenia gruntu w prawo własności oraz nie wypełnienie warunków umowy przez spółkę Projekt Nova, musi zostać wyjaśnione przez Ministra Gospodarki lub Zarząd Łódzkiej Strefy Ekonomicznej S.A.

 

Dariusz Kaczanowski

Patryk Lewandowski